ALGEMENE VOORWAARDEN Autisme-specialist

Artikel 1 – Begripsbepaling

Doelgerichte Ondersteuning voor mensen (autisme-specialist)

Autisme-specialist biedt begeleiding en coaching aan mensen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65142306

Opdrachtgever

De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel de coachee.

Opdrachtnemer

Autisme-specialist, de organisatie die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Offerte

Een aanbod tot een overeenkomst die door Autisme-specialist aan de opdrachtgever wordt uitgebracht. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden Autisme-specialist van toepassing.

Zorgovereenkomst

Een overeenkomst tot zorgverlening tussen Autisme-specialist en de opdrachtgever. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden Autisme-specialist van toepassing.

Tarief

Het voor de zorgverlening berekende tarief is vrijgesteld van btw indien de opdrachtgever een geldige AWBZ-­‐indicatie kan overleggen met Autisme-specialist. Indien er geen geldige AWBZ-­‐indicatie kan worden overlegd, is  Autisme-specialist genoodzaakt 21% btw in rekening te brengen.

Intakegesprek

Het gesprek tussen de client en de (wettelijke vertegenwoordiger van de) cliënt, waarin de doelen en wensen van de opdrachtgever worden besproken voor aanvang van de zorgverlening. Dit gesprek maakt deel uit van de werkwijze van Autisme-specialist en is derhalve een voorwaarde voor het tot stand komen van een zorgovereenkomst.

Evaluatiegesprek

Het gesprek dat periodiek plaatsvindt tussen de begeleider en de (wettelijke vertegenwoordiger van de) cliënt. Dit gesprek maakt deel uit van de werkwijze van Autisme-specialist en is derhalve een voorwaarde voor het verlenen van zorg.

Cliënt

De cliënt is de afnemer van de zorgverlening van de organisatie. Met cliënt wordt ook bedoeld zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Start van de opdracht

Het moment waarop wordt aangevangen met de begeleiding, de advisering, de training of de activiteiten die Autisme-specialist  organiseert.

Zorgverlening

Het verlenen van zorg en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Te denken valt aan (tijdelijke) begeleiding, advisering, training of het verzorgen van activiteiten. Annuleren

Het beëindigen van de overeengekomen opdracht of het verplaatsen van het startmoment van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan,worden beheerst door de onderhavige voorwaarden, die één geheel vormen met de overeenkomsten die Autisme-specialist met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen schriftelijk door Autisme-specialist te worden vastgelegd. De Algemene Voorwaarden, en de overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken, vervangen alle voorgaande mondeling gemaakte afspraken over hetzelfde onderwerp. Door een afspraak te maken voor door  Autisme-specialist te leveren zorg en/of door het gebruikmaken van de door Autisme-specialist geleverde zorg, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nader mondeling, telefonisch, per telefax, per e-­‐mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten. Indien Autisme-specialist schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht. Onder Autisme-specialist wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan, zij die namens of in opdracht van Autisme-specialist de opdracht uitvoeren. Met name zal tevens jegens hen de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht genomen moeten worden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Autisme-specialist worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Autisme-specialist ingeschakelde tussenpersonen en derden. Het ondertekenen van de zorgovereenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3 – Grondslag offertes

Offertes van Autisme-specialist zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de zorgverlening heeft verstrekt. Autisme-specialist zal op grond van de verstrekte informatie de door haar te verrichten werkzaamheden naar vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het bereiken van beoogde resultaten kan niet worden gegarandeerd. Derhalve kan er enkel sprake zijn van een ‘inspanningsverplichting’ voor Autisme-specialist. Alle door Autisme-specialist uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Door Autisme-specialist gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Autisme-specialist is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Autisme-specialist behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Autisme-specialist en de opdrachtgever tot uitvoering van de zorgverlening komt tot stand door ondertekening van de zorgovereenkomst door beide partijen.

 

Artikel 5 – Informatieverstrekking

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig de informatie die Autisme-specialist nodig heeft voor de zorgverlening. Indien de voor de uitvoering van de zorgovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Autisme-specialist zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Autisme-specialist gaat uit van de informatie die haar door de opdrachtgever is verstrekt, en is derhalve bij een onzorgvuldige overdracht van informatie niet aansprakelijk voor eventuele schade. Autisme-specialist kan alleen persoonsgegevens bij derden opvragen, indien de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Autisme-specialist verleent altijd inzage in de eigen persoonsgegevens, indien de cliënt hiertoe een verzoek indient.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door  Autisme-specialist in samenwerking met de opdrachtgever. Autisme-specialist draagt zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel. De werkwijze van Autisme-specialist wordt gekenmerkt door kwalitatieve zorg en constante kwaliteitsverbetering en derhalve vinden er periodiek evaluatiegesprekken plaats en maakt het intakegesprek verplicht onderdeel uit van de zorgverlening.

 

Artikel 7 – Wijziging van de opdracht

Mochten er zich omstandigheden voordoen in het kader van de opdracht die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in overleg worden gezocht naar een oplossing. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Autisme-specialist en de opdrachtgever hebben beiden het recht om van voortzetting van de zorgverlening af te zien, indien de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen zorgovereenkomst door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk is bemoeilijkt of onmogelijk is geworden. Artikel 9 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen de aangepaste en nieuwe condities worden toegevoegd aan de zorgovereenkomst.

 

Artikel 8 – Tijdelijk stopzetten van de opdracht

In overleg tussen de opdrachtgever en Autisme-specialist kan besloten worden de opdracht tijdelijk stop te zetten. Dit dient een maand voor het moment waarop de zorg tijdelijk wordt stopgezet schriftelijk door de opdrachtgever aan de gezinscoördinator bevestigd te worden met opgaaf van reden.

 

Artikel 9 – Beëindigen van de opdracht

Voor het beëindigen van de zorgovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Na het telefonisch doorgeven van de beëindiging dient de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging te sturen naar Autisme-specialist met daarin nogmaals de reden voor het beëindigen van de opdracht, voorzien van een handtekening. De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Derhalve kan de opdrachtgever te allen tijde besluiten de overeenkomst te beëindigen. Hierbij dient hij de opzegtermijn in acht te nemen. Autisme-specialist heeft het recht de begeleiding, opvang of training van een cliënt per direct te annuleren of te weigeren. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra alle in rekening gebrachte begeleidingsuren zijn betaald.

 

Artikel 10 – Tarieven

Voor de uitvoering van de opdracht is verschuldigd het honorarium, vermeerderd met eventuele reiskosten en een reistijdvergoeding, zoals is overeengekomen in de zorgovereenkomst. Indien na het sluiten van de zorgovereenkomst door de opdrachtgever wordt aangegeven dat hij gebruik wil maken van een extra dienst van  Autisme-specialist, dan worden deze kosten afzonderlijk in rekening gebracht. De tarieven van Autisme-specialist staan vermeld op de website en zijn te allen tijde opvraagbaar. Een tariefsverhoging kan te allen tijde worden doorgevoerd.

 

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

Het honorarium, vermeerderd met eventuele reiskosten en een reistijd-­‐vergoeding, zoals is overeengekomen in de zorgovereenkomst, wordt maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken via bank en hier geldt een betalingstermijn van veertien dagen volgend op de declaratiedatum. Indien de betaling achterwege blijft, kan Autisme-specialist een beroep doen op de onzekerheidsexceptie, zoals verwoord in artikel 6:263 BW, en de uitvoering van de opdracht opschorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, beëindiging van het PGB of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Autisme-specialist op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. Indien het PGB tekortschiet, is de opdrachtgever privé aansprakelijk voor het voldoen van de kosten.

 

Artikel 13 – Verplichting tot afnemen van overeengekomen werkzaamheden

De opdrachtgever is verplicht tot afname van de overeengekomen werkzaamheden. In het geval er door omstandigheden geen geplande werkzaamheden kunnen worden verricht, worden de begeleidingsuren en de reistijd alleen in rekening gebracht indien de annulering door de opdrachtgever binnen vierentwintig uur voor aanvang van de begeleiding plaatsvindt. Indien de begeleider zich binnen vierentwintig uur voor aanvang van de begeleiding afmeldt, zal Autisme-specialist zich naar vermogen inspannen voor het ter beschikking stellen van een vervangende begeleider. Indien Autisme-specialist een afspraak annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Autisme-specialist werkt intern voortdurend aan het ontwikkelen van methodieken die aansluiten bij de doelgroep van Autisme-specialist en die gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht. Deze methodieken zijn en blijven eigendom van Autisme-specialist. Openbaarmaking en verspreiding kan derhalve alleen geschieden na door Autisme-specialist verleende toestemming.

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Autisme-specialist is verplicht alle bescheiden en informatie die betrekking hebben op de cliënt vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever gaat met het ondertekenen van de zorgovereenkomst akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger. Hierop is het Privacyreglement Autisme-specialist van toepassing.

 

Artikel 16 – Zorgdossier

Het zorgdossier is een fundamenteel onderdeel van de zorgverlening door Autisme-specialist. Derhalve wordt er door zowel de gezinscoördinator als de begeleider uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen van het dossier. Het zorgdossier wordt na completering overhandigd aan de opdrachtgever, die het als zijn eigendom mag beschouwen.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Ontdek Autisme is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap door Autisme-specialist, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag dat  Autisme-specialist voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Autisme-specialist vergoedt maximaal € 5.000,-­‐. Eventuele aanspraken dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Autisme-specialist is niet aansprakelijk voor alle (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden of veroorzaakt door overmacht. Autisme-specialist is niet aansprakelijk voor letselschade die is ontstaan door het deelnemen aan programma’s die ontwikkeld zijn door Autisme-specialist.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 – Klachtrecht

Autisme-specialist heeft een klachtenreglement waarvan de opdrachtgever gebruik kan maken.

 

Artikel 20 – Vaststellen en wijzigen Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie van Autisme-specialist. De directie houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 21 – Citeertitel

Deze Algemene Voorwaarden worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden Autisme-specialist.

 

1 januari 2016